lnwshop_pro_blog_Smart-Print

การตั้งค่าระบบ Smart Print

คุณสามารถตั้งค่าการพิมพ์ผ่านระบบ Smart Print และพิมพ์เอกสารสำหรับเตรียมแพ็คส่งสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

การตั้งค่า Preset การพิมพ์

เป็นการสร้าง Preset และบันทึกไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเลือกใช้สำหรับพิมพ์เอกสารตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนคือ

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop Pro > คลิกเมนู Smart Print

2. คลิกเมนู +เพิ่ม Preset ใหม่

ตั้งค่า smart print

3. ตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ โดยด้านขวามือจะมีตัวอย่างการแสดงผลเอกสารแบบ Realtime ซึ่งการตั้งค่ามี 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1: ขนาดกระดาษ โดยระบบจะแสดงผลเอกสารที่จะพิมพ์ ให้เหมาะกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้

การตั้งค่าขนาดกระดาษ

ส่วนที่ 2: เอกสารที่จะพิมพ์ เลือกติ้กเอกสารที่ต้องการ โดยเอกสารที่สามารถพิมพ์ได้ มีดังนี้

  1. บจัดเตรียมสินค้า จะแสดงรายการสินค้าทุกชิ้น จากทุกออเดอร์ที่เลือกพิมพ์ ใช้สำหรับอ้างอิงตอนหยิบสินค้า
  2. ใบสรุปรายการส่งพัสดุ จะแสดงรายการจัดส่ง จากทุกออเดอร์ที่เลือกพิมพ์ ใช้สำหรับตรวจสอบรายการส่งพัสดุ
  3. ใบแสดงรายการสินค้า จะแสดงรายการสินค้าที่จัดส่งในแต่ละออเดอร์ ใช้สำหรับแนบไปกับกล่องพัสดุ
  4. ใบเสร็จรับเงิน แสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของแต่ละออเดอร์
  5. ใบปะหน้ากล่องพัสดุ จะแสดงข้อมูลการจัดส่ง เช่น ชื่อที่อยู่ของผู้รับ-ผู้ส่ง ข้อมูลขนส่ง รหัสพัสดุ รวมถึงเลือกแสดงรายการสินค้าในเอกสารได้ ซึ่งระบบจะมีการสร้าง Barcode ของรหัสพัสดุให้อัตโนมัติ ใช้สำหรับแปะหน้ากล่องพัสดุเพื่อจัดส่ง
  6. ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง – ผู้รับ เอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ สำหรับการจัดส่ง
[ตัวอย่างเอกสารที่สามารถพิมพ์ได้ผ่านระบบ Smart Print]

ทั้งนี้ ในบางเอกสาร คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลบางอย่างเพิ่มได้ เช่น รหัสสินค้า ภาพสินค้า เป็นต้น รวมถึงสามารถตั้งค่าแสดงจำนวนรายการที่พิมพ์ใน 1 หน้ากระดาษได้ เช่น ตั้งค่าใบแสดงรายการสินค้าบนกระดาษ A5 และเลือกให้แสดงเฉพาะรหัสสินค้า โดยพิมพ์ข้อมูล 2 หน้าใน 1 แผ่น จะแสดงผลตามรูปด้านล่าง

4. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกำหนด ชื่อ และ บันทึก Preset เพื่อเก็บไว้เลือกใช้งานได้เลยค่ะ

ตั้งชื่อ และบันทึก Preset

วิธีพิมพ์เอกสารผ่านระบบ Smart Print

เมื่อตั้งค่า Preset เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถพิมพ์เอกสารผ่านระบบจัดการ LnwShop Pro ได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ไปที่เมนู ขนส่ง > คลิกเมนู พิมพ์ ของรายการสั่งซื้อที่ต้องการ และเลือกพิมพ์เอกสารจาก preset ที่ตั้งค่าไว้

พิมพ์เอกสารรายการเดียว

วิธีที่ 2 พิมพ์เอกสารพร้อมกันที่ละหลายรายการ โดยไปที่เมนู ขนส่ง > ติ้กเลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ > จากนั้นคลิกเมนู พิมพ์ใบส่งของ และเลือกพิมพ์เอกสารจาก preset ค่ะ

พิมพ์เอกสารที่ละหลายรายการ

นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์ลิงก์ สำหรับการพิมพ์ข้อมูลรายการสั่งซื้อแต่ละรายการ เพื่อส่งให้คนอื่นหรือทีมงานของร้าน นำไปพิมพ์เอกสาร และแพ็คส่งสินค้าแทนได้ด้วย โดยสามารถคลิกเมนู เพื่อคัดลอกลิงก์รายการพิมพ์ได้เลยค่ะ

แชร์ลิงก์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ หรือคลิกที่นี่หากสนใจใช้งาน LnwShop Pro